ట్యాగ్

రంగులేని

తెలుపు పుష్పరాగము

తెలుపు పుష్పరాగము

వైట్ పుష్పగుచ్ఛము వైట్ పుష్పరాగము పుష్పలేని రంగులేని వివిధ ఉంది. రత్న విఫణిలో దీనిని "తెల్లగా" పేర్కొంటారు. అయితే కుడి ...
ఇంకా చదవండి
దోషం: కంటెంట్ రక్షించబడింది !!