ట్యాగ్

గ్రేప్

ద్రాక్ష అగేట్  

ద్రాక్ష అగేట్

గ్రేప్ అగేట్ గ్రేప్ అగేట్ అనేది వాణిజ్య పేరు, ఇవి వాస్తవానికి బోట్రియోయిడల్ చాల్సెడోనీ. బొట్రియోయిడల్ అంటే గుండ్రని చిన్న గోళ ఆకారపు స్ఫటికాలు ...
ఇంకా చదవండి
దోషం: కంటెంట్ రక్షించబడింది !!